ທ່ານໄດ້ຕົກເຂົ້າໄປໃນດັກ!

ເວບໄຊທ໌ນີ້ robots.txt ກົດລະບຽບຢ່າງຈະແຈ້ງຫ້າມການມີຢູ່ຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ robots.txt, ການຮ້ອງຂໍເພີ່ມເຕີມຈາກທີ່ຢູ່ IP ຂອງທ່ານຈະຖືກປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ໂດຍຜ່ານການບໍລິການຕົວແທນແລະຕິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານ.

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

WHOIS Lookup for 34.236.192.4

2022/08/12 @ 04:39:25 pm

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

NetRange:    34.192.0.0 - 34.255.255.255
CIDR:      34.192.0.0/10
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-34-192-0-0-1
Parent:     NET34 (NET-34-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2016-09-12
Updated:    2016-09-12
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/34.192.0.0
OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [email protected]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [email protected]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [email protected]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [email protected]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
Blackhole ສໍາລັບ Bad Bots