ການຮັບຮູ້ແລະສິດອໍານາດຂອງພໍ່ແມ່: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອະທິບາຍ

ການຮັບຮູ້ແລະສິດອໍານາດຂອງພໍ່ແມ່: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ອະທິບາຍ

ການຮັບຮູ້ ແລະສິດອຳນາດຂອງພໍ່ແມ່ແມ່ນສອງຄຳສັບທີ່ມັກປະສົມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາອະທິບາຍສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຫມາຍຄວາມວ່າແລະບ່ອນທີ່ພວກເຂົາແຕກຕ່າງກັນ.

ການຮັບຮູ້

ແມ່ທີ່ເດັກເກີດມາແມ່ນພໍ່ແມ່ຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ດຽວກັນໃຊ້ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມເພດທີ່ແຕ່ງງານຫຼືລົງທະບຽນກັບແມ່ໃນວັນເກີດຂອງເດັກ. ການເປັນພໍ່ແມ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍນີ້ແມ່ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ "ໂດຍການດໍາເນີນງານຂອງກົດຫມາຍ." ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບມັນ.

ອີກວິທີຫນຶ່ງທີ່ຈະກາຍເປັນພໍ່ແມ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍແມ່ນການຮັບຮູ້. ການຮັບຮູ້ໝາຍເຖິງວ່າທ່ານຖືເປັນພໍ່ແມ່ຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກຫາກທ່ານເປັນ ບໍ່ ແຕ່ງງານຫຼືຢູ່ໃນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ລົງທະບຽນກັບແມ່. ເຈົ້າ​ເຮັດ ບໍ່ ຕ້ອງເປັນພໍ່ແມ່ທາງຊີວະພາບເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້. ເດັກສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າເດັກມີຊີວິດຢູ່. ເດັກນ້ອຍສາມາດມີພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດຮັບຮູ້ເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍສອງຄົນ.

ເຈົ້າສາມາດຮັບຮູ້ລູກຂອງເຈົ້າໄດ້ເມື່ອໃດ?

  • ຮັບຮູ້ເດັກໃນເວລາຖືພາ

ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າການຮັບຮູ້ fetus ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ ແລະມັກເຮັດກ່ອນອາທິດທີ 24 ເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮູ້ຖືກຈັດໄວ້ແລ້ວໃນກໍລະນີທີ່ເກີດກ່ອນກຳນົດ. ທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ເດັກຢູ່ໃນເທດສະບານໃດໆໃນປະເທດເນເທີແລນ. ຖ້າແມ່ (ຖືພາ) ບໍ່ມາກັບເຈົ້າ, ລາວຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຮັບຮູ້.

  • ການຮັບຮູ້ຂອງເດັກໃນລະຫວ່າງການປະກາດການເກີດ

ເຈົ້າສາມາດຮັບຮູ້ລູກຂອງເຈົ້າໄດ້ຫາກເຈົ້າລົງທະບຽນການເກີດ. ເຈົ້າລາຍງານການເກີດຢູ່ໃນເທດສະບານທີ່ເດັກເກີດ. ຖ້າແມ່ບໍ່ມາກັບເຈົ້າ, ລາວຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຮັບຮູ້. ນີ້ຍັງເປັນຮູບແບບການຮັບຮູ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ.

  • ຮັບຮູ້ລູກໃນເວລາຕໍ່ມາ

ເຈົ້າຍັງສາມາດຮັບຮູ້ເດັກໄດ້ຖ້າມັນແກ່ແລ້ວ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່. ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເທດສະບານໃນເນເທີແລນ. ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 12 ປີ, ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເດັກແລະແມ່. ຫຼັງຈາກ 16 ປີ, ພຽງແຕ່ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງເດັກແມ່ນຕ້ອງການ.

ໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້, ນາຍທະບຽນເຮັດການຮັບຮູ້. ນີ້ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ. ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການສຳເນົາໃບຕາດີນ, ມີຄ່າບໍລິການ. ເທດສະບານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ສິດ ອຳ ນາດຂອງພໍ່ແມ່

ກົດໝາຍ​ລະບຸ​ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ອຳນາດ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່. ອຳນາດຂອງພໍ່ແມ່ລວມມີໜ້າທີ່ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ສິດໃນການລ້ຽງດູ ແລະ ເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອັນນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການພັດທະນາຂອງເດັກນ້ອຍ.

ທ່ານແຕ່ງງານຫຼືຢູ່ໃນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ລົງທະບຽນ? ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບສິດອຳນາດຂອງພໍ່ແມ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໄລຍະການຮັບຮູ້ລູກຂອງເຈົ້າ.

ຖ້າການຮັບຮູ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກການແຕ່ງງານ ຫຼືການເປັນຫຸ້ນສ່ວນທີ່ລົງທະບຽນ, ທ່ານຍັງບໍ່ມີສິດອຳນາດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະຍັງບໍ່ທັນເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງລູກຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີນີ້, ມີພຽງແຕ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະມີການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເຈົ້າຍັງຕ້ອງການການຄຸມຂັງຮ່ວມກັນບໍ? ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຕໍ່​ສານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຮ່ວມ​ກັນ​. ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່, ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການນີ້ແມ່ນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ເດັກແລ້ວ. ເມື່ອເຈົ້າມີສິດອຳນາດຂອງພໍ່ແມ່ເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລ້ຽງດູ ແລະ ເບິ່ງແຍງລູກຂອງເຈົ້າໄດ້. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າພໍ່ແມ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ມີການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່,:

  • ອາດຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບ "ບຸກຄົນຂອງຜູ້ນ້ອຍ"

ອັນນີ້ອາດຈະລວມເຖິງການເລືອກທາງການແພດສຳລັບເດັກ ຫຼືການຕັດສິນໃຈຂອງເດັກກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ເດັກອາໄສຢູ່.

  • ມີການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງເດັກ

ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ພໍ່ແມ່ທີ່ມີການເບິ່ງແຍງຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງຜູ້ນ້ອຍໃນຖານະຜູ້ບໍລິຫານທີ່ດີແລະພໍ່ແມ່ນີ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມາຈາກການບໍລິຫານທີ່ບໍ່ດີນັ້ນ.

  • ແມ່ນຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງເດັກ

ອັນນີ້ລວມເຖິງພໍ່ແມ່ທີ່ມີການເບິ່ງແຍງສາມາດລົງທະບຽນເດັກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫຼື (ກິລາ) ສະມາຄົມ, ຍື່ນຂໍຫນັງສືຜ່ານແດນ, ແລະດໍາເນີນການແທນເດັກໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍ.

ໃບບິນໃໝ່

ໃນວັນອັງຄານ, 22 ມີນາ 2022, ວຽງຈັນຝົນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານມີການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນຕາມກົດຫມາຍເມື່ອຮັບຮູ້ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ລິເລີ່ມຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເຊື່ອວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງເໝາະສົມອີກຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງຮູບແບບຕ່າງໆຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນ ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄູ່ຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຈະຮັບຜິດຊອບການເບິ່ງແຍງຮ່ວມກັນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຮັບຮູ້ເດັກເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃໝ່, ການຈັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່ຜ່ານສານຈະບໍ່ຈຳເປັນອີກຕໍ່ໄປ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ ຫຼືຢູ່ໃນຫຸ້ນສ່ວນທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ. ສິດອຳນາດຂອງພໍ່ແມ່ຈະນຳໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານ, ໃນຖານະທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແມ່, ຮັບຮູ້ເດັກຢູ່ໃນເທດສະບານ.

ທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆທີ່ເປັນຜົນມາຈາກບົດຄວາມນີ້ບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ ທະນາຍຄວາມກົດ ໝາຍ ຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ມີພັນທະ.

Law & More