ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ

ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ

ຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍລິສັດຄວນໄດ້ຮັບການຊີ້ ນຳ ຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງບໍລິສັດຕະຫຼອດເວລາ. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຜູ້ ອຳ ນວຍການຕ້ອງຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງ? ຄວາມສົນໃຈຈະເປັນແນວໃດແລະຜູ້ ກຳ ກັບຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງໃນສະພາບການດັ່ງກ່າວ?

ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ

ເມື່ອໃດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ?

ໃນເວລາທີ່ບໍລິຫານບໍລິສັດ, ຄະນະ ກຳ ມະການບາງຄັ້ງອາດຈະຕັດສິນໃຈເຊິ່ງຍັງເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ ອຳ ນວຍການສະເພາະ. ໃນຖານະເປັນ ກຳ ມະການ, ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງແຍງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດແລະບໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງໃນທັນທີຖ້າການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະ ກຳ ມະການບໍລິຫານສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ ອຳ ນວຍການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ນີ້ຈະແຕກຕ່າງກັນຖ້າຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວນີ້ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ ອຳ ນວຍການອາດຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຊຸມແລະການຕັດສິນໃຈ.

ໃນກໍລະນີ Bruil, ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຖ້າຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດແລະວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນວິທີການດັ່ງກ່າວເຊິ່ງຜູ້ ອຳ ນວຍການ integer ແລະອະຄະຕິສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຮັດແນວນັ້ນຍ້ອນ ການມີຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຫຼືຜົນປະໂຫຍດອື່ນທີ່ບໍ່ກົງກັບສິດຂອງນິຕິບຸກຄົນ. [1] ໃນການ ກຳ ນົດວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຄະດີດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ ຄຳ ນຶງເຖິງ.

ມີຄວາມຂັດແຍ້ງທາງດ້ານຄຸນນະພາບເມື່ອຜູ້ ອຳ ນວຍການເຮັດ ໜ້າ ທີ່ໃນຄວາມສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກໍລະນີນີ້, ຍົກຕົວຢ່າງ, ເມື່ອຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍລິສັດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດໃນເວລາດຽວກັນເພາະວ່າລາວຍັງເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍການຂອງນິຕິບຸກຄົນອື່ນ. ຜູ້ ອຳ ນວຍການຕ້ອງສະແດງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ (ຂັດແຍ້ງ). ຖ້າມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ບໍລິສຸດ, ຄວາມສົນໃຈບໍ່ໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງກົດລະບຽບຜົນປະໂຫຍດ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຖ້າຄວາມສົນໃຈບໍ່ມີການພົວພັນກັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ ກຳ ກັບ. ຕົວຢ່າງຂອງສິ່ງນີ້ແມ່ນເມື່ອສອງກຸ່ມບໍລິສັດເຂົ້າເປັນເອກະພາບກັນ. ຖ້າຜູ້ ອຳ ນວຍການເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍການຂອງທັງສອງບໍລິສັດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ (ທາງອ້ອມ) ຫຼືບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວອື່ນ, ບໍ່ມີຄວາມຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ.

ຜົນສະທ້ອນຈາກການມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດມີຫຍັງແດ່?

ຜົນສະທ້ອນຂອງການມີຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງຂອງໂຮນລັງ. ຜູ້ ອຳ ນວຍການ ໜຶ່ງ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈຖ້າລາວມີຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວໂດຍທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມທີ່ຂັດແຍ້ງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດແລະວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້, ຄະນະ ກຳ ມະການຄວບຄຸມຈະຕ້ອງມີການຕັດສິນໃຈ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຄະນະ ກຳ ມະການຄວບຄຸມ, ການຕັດສິນໃຈຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າກົດ ໝາຍ ສະບັບອື່ນຈະບໍ່ມີ. ຂໍ້ ກຳ ນົດນີ້ລວມຢູ່ໃນພາກ 2: 129 ວັກ 6 ສຳ ລັບບໍລິສັດ ຈຳ ກັດສາທາລະນະ (NV) ແລະ 2: 239 ວັກ 6 ຂອງລະຫັດພົນລະເມືອງໂຮນລັງ ສຳ ລັບບໍລິສັດ ຈຳ ກັດເອກະຊົນ (BV).

ມັນບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຈາກບົດຄວາມເຫຼົ່ານີ້ວ່າການມີພຽງແຕ່ການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກຜູ້ ກຳ ກັບ. ແລະລາວບໍ່ສາມາດຖືກ ຕຳ ໜິ ວ່າຈະສິ້ນສຸດໃນສະຖານະການນັ້ນ. ບົດຂຽນພຽງແຕ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ວ່າຜູ້ ອຳ ນວຍການຈະຕ້ອງລະເວັ້ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈ. ສະນັ້ນມັນບໍ່ແມ່ນລະຫັດການປະພຶດທີ່ ນຳ ໄປສູ່ການລົງໂທດຫລືການປ້ອງກັນການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ກົດລະບຽບການປະພຶດທີ່ ກຳ ນົດວ່າຜູ້ ອຳ ນວຍການຄວນປະຕິບັດແນວໃດເມື່ອຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດເກີດຂື້ນ. ການຫ້າມການເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈ ໝາຍ ຄວາມວ່າຜູ້ ອຳ ນວຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງ, ແຕ່ລາວສາມາດຂໍຂໍ້ມູນກ່ອນກອງປະຊຸມຄະນະ ກຳ ມະການຫຼືການແນະ ນຳ ລາຍການໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມຄະນະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການລະເມີດມາດຕາເຫຼົ່ານີ້ຈະສະ ເໜີ ການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ມີຄວາມ ໝາຍ ແລະປະຕິເສດຕາມມາດຕາ 2:15 ຂໍ້ 1 ຍ່ອຍຂອງກົດ ໝາຍ ພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດໂຮນລັງ. ມາດຕານີ້ລະບຸວ່າການຕັດສິນໃຈແມ່ນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ຖ້າວ່າມັນຂັດກັບຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງການຕັດສິນໃຈ. ການກະ ທຳ ສຳ ລັບການຍົກເລີກດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງຂື້ນໂດຍບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກຳ ນົດດັ່ງກ່າວ.

ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ໜ້າ ທີ່ຂອງການລະເວັ້ນທີ່ ນຳ ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ ອຳ ນວຍການຍັງຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຖືກ ນຳ ໄປຫາຄະນະບໍລິຫານໃນເວລາທີ່ ເໝາະ ສົມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນປະຕິບັດຕາມຈາກມາດຕາ 2: 9 ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງຂອງໂຮນລັງວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຍັງຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມັນຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນທົ່ວໄປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກົດ ໝາຍ ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເມື່ອໃດທີ່ມີພັນທະໃນການລາຍງານ. ສະນັ້ນຄວນແນະ ນຳ ໃຫ້ລວມເອົາຂໍ້ ກຳ ນົດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບນີ້ໃນກົດ ໝາຍ ຫລືສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ ກຳ ກັບກົດ ໝາຍ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງບໍລິສັດຈາກຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການທີ່ຖືກອິດທິພົນຈາກຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ. ຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍລິສັດຈະປະສົບກັບຂໍ້ເສຍປຽບ. ພາກທີ 2: 9 ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງຂອງໂຮນລັງ - ເຊິ່ງຄວບຄຸມຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ - ແມ່ນຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ໃນລະດັບສູງ. ຜູ້ ອຳ ນວຍການຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ມີການກະ ທຳ ຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານກົດ ໝາຍ ຫລືກົດ ໝາຍ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັບກົດລະບຽບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງເຊິ່ງຕາມຫລັກການແລ້ວເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ. ຜູ້ ອຳ ນວຍການທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງສາມາດຖືກ ຕຳ ນິຕິຕຽນຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍສ່ວນຕົວແລະດັ່ງນັ້ນໂດຍຫລັກການແລ້ວບໍລິສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຜົນປະໂຫຍດ, ກົດລະບຽບການເປັນຕົວແທນທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ. ພາກທີ 2: 130 ແລະ 2: 240 ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍ ແພ່ງຂອງໂຮນລັງມີຄວາມ ສຳ ຄັນເປັນພິເສດໃນເລື່ອງນີ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຜູ້ທີ່ບົນພື້ນຖານຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງກົດເກນຜົນປະໂຫຍດບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດໃນການກະ ທຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ. ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍ ເກົ່າ, ຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດເຮັດໃຫ້ມີການ ຈຳ ກັດ ອຳ ນາດໃນການເປັນຕົວແທນ: ຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ.

ສະຫຼຸບ

ຖ້າຜູ້ ກຳ ກັບມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ລາວຕ້ອງລະເວັ້ນຈາກການພິຈາລະນາແລະການຕັດສິນໃຈ. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຖ້າລາວມີຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວຫຼືຄວາມສົນໃຈທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄືບ ໜ້າ ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ. ຖ້າຜູ້ ອຳ ນວຍການບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະທີ່ຈະລະເວັ້ນ, ລາວອາດຈະເພີ່ມໂອກາດທີ່ລາວສາມາດຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ ອຳ ນວຍການໂດຍບໍລິສັດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກຍົກເລີກໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນການເຮັດ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ, ຜູ້ ອຳ ນວຍການຍັງອາດຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ.

ທ່ານຮູ້ວ່າມັນຍາກທີ່ຈະ ກຳ ນົດວ່າມັນມີຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດບໍ? ຫຼືທ່ານມີຄວາມສົງໄສວ່າທ່ານຄວນຈະເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຄວາມສົນໃຈແລະແຈ້ງໃຫ້ສະພາບໍລິຫານບໍ? ສອບຖາມທະນາຍຄວາມກ່ຽວກັບກົດ ໝາຍ ວິສາຫະກິດທີ່ Law & More ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບ. ພວກເຮົາພ້ອມກັນປະເມີນສະຖານະການແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້. ບົນພື້ນຖານການວິເຄາະນີ້, ພວກເຮົາສາມາດແນະ ນຳ ທ່ານກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ ເໝາະ ສົມ. ພວກເຮົາຍັງຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ທ່ານໃນລະຫວ່າງການ ດຳ ເນີນການໃດໆ.

[1] HR 29 ເດືອນມິຖຸນາ 2007, NJ ປີ 2007/420; JOR 2007/169 (ບຣູ).

Law & More