ຕົວຢ່າງຈົດໝາຍຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງ

ຕົວຢ່າງຈົດໝາຍຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງ

ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ອອກແຮງງານເປັນລູກຈ້າງ, ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຈ້າງງານ. ຖ້ານາຍຈ້າງບໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງ (ຕາມເວລາ), ມັນຢູ່ໃນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແລະທ່ານສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງໄດ້.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງ?

ມີຫຼາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງນາຍຈ້າງປະຕິເສດການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. ທໍາອິດ, ນາຍຈ້າງອາດຈະບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ນາຍຈ້າງບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. ການຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງຈະບໍ່ເປັນການແກ້ໄຂໃນກໍລະນີນີ້. ທ່ານກໍາລັງດີກວ່າການຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍຂອງນາຍຈ້າງໃນສະຖານະການນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນ, ສັນຍາການຈ້າງງານອາດຈະປະກອບມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນເງິນເດືອນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສໍາລັບຊົ່ວໂມງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ. ຈາກນັ້ນທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງສໍາລັບຊົ່ວໂມງເຫຼົ່ານີ້.

ກົດລະບຽບຕົ້ນຕໍໃນການກໍານົດວ່າການຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງສາມາດຖືກນໍາມາແມ່ນວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ຮັບ. ຖ້າບໍ່ມີເງິນຄ່າຈ້າງ, ການຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

ພະຍາດ

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ເຈັບປ່ວຍ, ນາຍຈ້າງມີພັນທະ (ຍົກເວັ້ນມື້ລໍຖ້າ) ເພື່ອສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. ພັນທະນີ້ໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 2 ປີນັບຈາກ 1e ມື້​ຂອງ​ການ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​. ໃນການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ນາຍຈ້າງບໍ່ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດເຊົາການຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຍົກເວັ້ນອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ສໍາລັບສອງມື້ທໍາອິດ 'ບໍ່ສະບາຍ'. ນີ້ແມ່ນກໍລະນີຖ້າຫາກວ່າແນວຄວາມຄິດຂອງ 'ມື້ລໍຖ້າ' ແມ່ນລວມຢູ່ໃນສັນຍາການຈ້າງງານຫຼື CAO. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໃນ 2 ມື້ທໍາອິດຂອງການລາຍງານການເຈັບປ່ວຍ, ນາຍຈ້າງບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າຈ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງໃນໄລຍະ 2 ມື້ນີ້.

ການຍົກເລີກ

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນກໍລະນີຂອງການໄລ່ອອກ, ນາຍຈ້າງມີພັນທະທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຈ້າງຈົນກ່ວາມື້ກ່ອນທີ່ການໄລ່ອອກມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ພັນທະນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ຖ້າທ່ານເປັນພະນັກງານຖືກລະງັບຈົນກ່ວາວັນທີຖືກໄລ່ອອກ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃດໆຈົນກ່ວານັ້ນ. ຖ້ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານປະຕິເສດການຈ່າຍຄ່າຈ້າງສໍາລັບໄລຍະເວລາຈົນເຖິງວັນທີທີ່ຖືກໄລ່ອອກ, ທ່ານສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງໄດ້.

ຕົວຢ່າງຈົດໝາຍຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງ

ຕາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ທໍາອິດໃຫ້ຕິດຕໍ່ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າ (ທາງໂທລະສັບ) ແລະຖາມວ່າພວກເຂົາຈະຍັງໂອນເງິນຄ່າຈ້າງຢູ່ບໍ. ເງິນທີ່ເກີນກຳນົດຍັງບໍ່ຈ່າຍບໍ? ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດສົ່ງຈົດຫມາຍຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງໄປຫານາຍຈ້າງຂອງທ່ານ. ໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້, ເຈົ້າໃຫ້ເວລາແກ່ນາຍຈ້າງຂອງເຈົ້າ (ປົກກະຕິ) 7 ມື້ເພື່ອຍັງຈະຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຢູ່.

ໃຫ້ສັງເກດວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍພາຍໃນ 5 ປີເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງຄືນ, ການຮຽກຮ້ອງຈະຖືກຂັດຂວາງ! ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງໃຫ້ທັນເວລາ.

ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຈົດຫມາຍຕົວຢ່າງຂອງພວກເຮົາສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້:

ຊື່​ຂອງ​ທ່ານ

ທີ່ຢູ່

ລະຫັດໄປສະນີ ແລະເມືອງ

To

ຊື່ນາຍຈ້າງ

ທີ່ຢູ່

ລະຫັດໄປສະນີ ແລະເມືອງ

ຫົວ​ຂໍ້​: ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ເດືອນ​

ທີ່ຮັກແພງທ່ານ [ຊື່ນາຍຈ້າງ],

ນັບຕັ້ງແຕ່ [ວັນທີຈ້າງງານ], ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການຈ້າງງານໂດຍ [ຊື່ຂອງບໍລິສັດ] ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຈ້າງງານ. ຂ້ອຍຈ້າງ [ຈໍາ​ນວນ​ຊົ່ວ​ໂມງ​] ຕໍ່​ອາ​ທິດ​ໃນ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຂອງ [ຕໍາແຫນ່ງ].

ຜ່ານ​ຈົດໝາຍ​ສະບັບ​ນີ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ​ວ່າ ​ເຖິງ​ປະຈຸ​ບັນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃນ​ໄລຍະ​ເວລາ​ນັບ​ແຕ່ [ວັນ] ເຖິງ [ວັນ]. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້, ຂ້ອຍ​ຈຶ່ງ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເງິນ​ເດືອນ​ໃຫ້​ເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກັບການຈ່າຍເງິນ. ເງິນເດືອນຄວນຈະ, ອີງຕາມສັນຍາການຈ້າງງານ, ໄດ້ຈ່າຍໃນວັນທີ [ວັນ]​, ແຕ່​ວ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​. ເຈົ້າຄືແນວນີ້ [ມື້/ເດືອນ] ໃນ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ຜິດ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ແລະ​ການ​ຄ້າງ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ [ຈໍານວນເງິນ].

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໂອນ​ເງິນ​ເດືອນ​ເກີນ​ກໍາ​ນົດ​ໃນ​ທັນ​ທີ​, ຫຼື​ຢ່າງ​ຫລ້າ​ສຸດ​ພາຍ​ໃນ 7 ວັນ​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ​ຂອງ​ຈົດ​ຫມາຍ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ໄປ [ເລກບັນຊີ] ແລະ​ສົ່ງ​ໃບ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ [ເດືອນ].

ໃນກໍລະນີຂອງການບໍ່ຊໍາລະພາຍໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍການເພີ່ມຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍ (ມາດຕາ 7:625 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ) ແລະ ດອກເບ້ຍຕາມກົດໝາຍ.

ລໍຖ້າຄໍາຕອບຂອງເຈົ້າ,

[ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ]

[ລາຍເຊັນ]

ຫຼັງຈາກອ່ານ blog ນີ້, ທ່ານຍັງມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຄ່າຈ້າງຫຼືຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງບໍ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ຂອງພວກເຮົາ ທະນາຍຄວາມການຈ້າງງານ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​!

Law & More