ການຮ້ອງທຸກທາງຈິດໃຈຫຼັງຈາກການຖືພາ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດຂອງພະຍາດ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເຈັບປ່ວຍຂອງໂຮນລັງຫຼັງຈາກຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກເປັນຜົນມາຈາກການຮ້ອງທຸກທາງຈິດໃຈຫຼັງຈາກການຖືພາ? ອີງຕາມມາດຕາ 29a ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດການເຈັບປ່ວຍ, ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຖ້າສາເຫດຂອງຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖືພາ ຫຼືການເກີດລູກ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຄໍາຮ້ອງທຸກທາງດ້ານຈິດໃຈ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິການໃນການເຮັດວຽກ, ແລະການຖືພາຫຼືການເກີດລູກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດຂຶ້ນແລະຖືກຮັບຮູ້. ກົດຫມາຍກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບຈຸດນີ້.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More