ການຮຽກຮ້ອງໝົດອາຍຸເມື່ອໃດ?

ການຮຽກຮ້ອງໝົດອາຍຸເມື່ອໃດ?

ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງການເກັບໜີ້ຄ້າງຊຳລະພາຍຫຼັງທີ່ດົນໆມາ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໜີ້ສິນໄດ້ຕາມເວລາ. ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ການຮຽກຮ້ອງອາດຈະຖືກຂັດຂວາງເວລາ. ໃບສັ່ງຢາເຮັດວຽກແນວໃດ, ໄລຍະເວລາຈໍາກັດແມ່ນຫຍັງ, ແລະພວກເຂົາເລີ່ມດໍາເນີນການເວລາໃດ? 

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຮຽກຮ້ອງແມ່ນຫຍັງ?

ການຮຽກຮ້ອງຈະຖືກກີດຂວາງເວລາ ຖ້າເຈົ້າໜີ້ບໍ່ດຳເນີນການເພື່ອຮັບປະກັນການຮຽກຮ້ອງຈະຖືກຈ່າຍເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ. ເມື່ອໄລຍະເວລາຈຳກັດໝົດກຳນົດ, ເຈົ້າໜີ້ບໍ່ສາມາດບັງຄັບການຮຽກຮ້ອງຜ່ານສານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຮຽກຮ້ອງບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ການຮຽກຮ້ອງຖືກປ່ຽນເປັນພັນທະທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ສາມາດບັງຄັບໄດ້. ລູກໜີ້ຍັງສາມາດຖອນຄືນການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້.

  • ໂດຍການຈ່າຍເງິນແບບສະໝັກໃຈ ຫຼືການຈ່າຍເງິນ "ໂດຍຄວາມຜິດພາດ."
  • ດ້ວຍການຊົດເຊີຍໜີ້ສິນໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້

ການຮຽກຮ້ອງບໍ່ຢຸດອັດຕະໂນມັດ. ໄລຍະເວລາຈໍາກັດພຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອລູກໜີ້ຮຽກຮ້ອງ. ຖ້າລາວລືມ, ການຮຽກຮ້ອງຍັງສາມາດເກັບກໍາໄດ້ໃນບາງກໍລະນີ. ຫນຶ່ງໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການກະທໍາຂອງການຮັບຮູ້. ລູກຫນີ້ປະຕິບັດການກະທໍາຂອງ ການຮັບຮູ້ ໂດຍ​ການ​ຈັດ​ການ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ເງິນ​ຫຼື​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ​. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະຈ່າຍສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຮຽກຮ້ອງ, ລູກໜີ້ປະຕິບັດການຮັບຮູ້. ໃນການກະທໍາຂອງການຮັບຮູ້, ລູກໜີ້ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງການຈໍາກັດການຮຽກຮ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາຈໍາກັດຈະຫມົດອາຍຸຫລາຍປີກ່ອນ.

ໄລຍະເວລາຈໍາກັດເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອໃດ?

ເວລາທີ່ການຮຽກຮ້ອງຈະຮອດກຳນົດ ແລະຕ້ອງຈ່າຍ, ໄລຍະເວລາຈຳກັດຈະເລີ່ມຂຶ້ນ. ປັດຈຸບັນຂອງຄວາມສາມາດໃນການຮຽກຮ້ອງແມ່ນເວລາທີ່ເຈົ້າຫນີ້ສາມາດຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດການຮ້ອງຂໍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຂອງເງິນກູ້ໄດ້ກໍານົດວ່າເງິນກູ້ຂອງ 10,000 €, – ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄືນປະຈໍາເດືອນໃນບາງສ່ວນຂອງ€ 2,500, -. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, € 2,500, – ແມ່ນກໍານົດຫຼັງຈາກຫນຶ່ງເດືອນ. ລວມຍອດທັງໝົດບໍ່ຮອດກຳນົດຖ້າການຊໍາລະ ແລະ ດອກເບ້ຍຢ່າງເປັນລະບຽບ. ນອກຈາກນີ້, ໄລຍະເວລາຈໍາກັດຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບຜົນລວມຕົ້ນ. ເມື່ອວັນທີການຊໍາລະຜ່ານໄປ, ງວດຈະຮອດກໍານົດແລະໄລຍະເວລາຈໍາກັດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລີ່ມດໍາເນີນການ.

ໄລຍະເວລາຈໍາກັດແມ່ນດົນປານໃດ?

ລັດຖະບັນຍັດຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຫຼັງຈາກ 20 ປີ

ໄລຍະເວລາຈໍາກັດມາດຕະຖານແມ່ນ 20 ປີຫຼັງຈາກການຮຽກຮ້ອງເກີດຂຶ້ນຫຼືກາຍກໍານົດແລະຕ້ອງຈ່າຍ. ການຮຽກຮ້ອງບາງຂໍ້ມີໄລຍະເວລາຈໍາກັດສັ້ນກວ່າ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນຄໍາຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານັ້ນຍັງຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາ 20 ປີຖ້າພວກເຂົາຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຄໍາຕັດສິນຂອງສານເຊັ່ນຄໍາສັ່ງຂອງສານ.

ລັດຖະບັນຍັດຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຫຼັງຈາກຫ້າປີ

ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາຈໍາກັດ 5 ປີ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີການພິພາກສາ):

  • ການຮ້ອງຂໍການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ຫຼືເຮັດ (ຕົວຢ່າງ, ການກູ້ຢືມເງິນ).
  • ການຮ້ອງຂໍສໍາລັບການຈ່າຍເງິນແຕ່ລະໄລຍະ. ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງການຈ່າຍເງິນດອກເບ້ຍ, ຄ່າເຊົ່າ, ແລະຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າລ້ຽງດູ. ໄລຍະເວລາຈໍາກັດແຍກຕ່າງຫາກເລີ່ມດໍາເນີນການສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະການຈ່າຍເງິນ.
  • ການຮຽກຮ້ອງຈາກການຈ່າຍເງິນທີ່ເກີນກຳນົດ. ສົມມຸດວ່າເຈົ້າໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄົນແປກໜ້າໂດຍບັງເອີນ, ເວລາກຳນົດເລີ່ມຕົ້ນຈາກເວລາທີ່ເຈົ້າຮູ້ຕົວ ແລະ ເຈົ້າຮູ້ຈັກຜູ້ຮັບນຳ.
  • ການຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ການລົງໂທດທີ່ຕົກລົງກັນ. ໄລຍະເວລາຫ້າປີແມ່ນນັບຈາກມື້ຫຼັງຈາກຄວາມເສຍຫາຍແລະຜູ້ກະທໍາຜິດແມ່ນຮູ້ຈັກ.

ລັດຖະບັນຍັດຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຫຼັງຈາກສອງປີ

ກົດລະບຽບແຍກຕ່າງຫາກໃຊ້ກັບການຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ການຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຫັນແລະຮູ້ສຶກໄດ້, ແຕ່ພິເສດແມ່ນລວມເອົາໄຟຟ້າ) ລະຫວ່າງຜູ້ຂາຍມືອາຊີບແລະຜູ້ບໍລິໂພກ (ຜູ້ຊື້ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນການປະກອບອາຊີບຫຼືທຸລະກິດ). ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການສະຫນອງການບໍລິການ, ເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດຫຼືຄໍາສັ່ງສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາສວນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລາຍການໄດ້ຖືກສະຫນອງ.

ມາດຕາ 7:23 ຂອງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ (BW) ກຳນົດວ່າ ສິດທິຂອງຜູ້ຊື້ໃນການສ້ອມແປງ ຫຼື ການຊົດເຊີຍຈະເສື່ອມເສຍຖ້າລາວບໍ່ຈົ່ມກ່ຽວກັບມັນພາຍໃນເວລາອັນສົມຄວນ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຄົ້ນພົບ (ຫຼືສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້) ວ່າຂອງດີທີ່ສົ່ງມານັ້ນບໍ່ປະຕິບັດຕາມ. ຂໍ້ຕົກລົງ. ສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນ "ເວລາທີ່ເຫມາະສົມ" ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖານະການ, ແຕ່ໄລຍະເວລາ 2 ເດືອນໃນການຊື້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ. ຕໍ່ມາ, ການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ຊື້ແມ່ນໄດ້ຂັດຂວາງເວລາສອງປີຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກ.

ຫມາຍ​ເຫດ​! ອັນນີ້ອາດຈະລວມເຖິງເງິນກູ້ທີ່ເອົາອອກໂດຍກົງເພື່ອຊື້ຊັບສິນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກ. ຕົວຢ່າງ, ພິຈາລະນາສັນຍາສິນເຊື່ອເພື່ອຊື້ລົດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເອກະຊົນ. ຕາບໃດທີ່ການຊໍາລະ, ເງິນຕົ້ນຈະບໍ່ເຖິງກໍານົດ. ທັນທີທີ່ເງິນຕົ້ນຖືກຮຽກຮ້ອງດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວຢ່າງ: ລູກໜີ້ຢຸດເຊົາການຊໍາລະ, ໄລຍະເວລາຈໍາກັດສອງປີເລີ່ມດໍາເນີນການ.

ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄລຍະເວລາຈໍາກັດ

ໄລຍະເວລາຈໍາກັດບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຮຽກຮ້ອງບໍ່ປ່ຽນແປງແລະສາມາດເກັບກໍາໄດ້. ມັນແມ່ນລູກໜີ້ທີ່ຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຈໍາກັດ. ສົມມຸດວ່າລາວລືມເຮັດແນວນັ້ນແລະຍັງດໍາເນີນການປະຕິບັດການຮັບຮູ້, ຕົວຢ່າງ, ໂດຍຍັງຊໍາລະຫນີ້ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ, ຮ້ອງຂໍການເລື່ອນເວລາ, ຫຼືຕົກລົງກ່ຽວກັບຕາຕະລາງການຈ່າຍເງິນ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ລາວຈະບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໄລຍະເວລາຈໍາກັດໃນພາຍຫລັງ.

ຖ້າລູກໜີ້ເຮັດການອຸທອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມໃບສັ່ງຢາ, ການຮຽກຮ້ອງບໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການຕັດສິນຂອງສານໄດ້. ຖ້າມີການຕັດສິນຂອງສານ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ (ຫຼັງຈາກ 20 ປີ) ມັນບໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດໂດຍ bailiff ໄດ້. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຄໍາ​ຕັດ​ສິນ​ແມ່ນ​ໂມ​ຄະ​.

Speech 

ຕາມປົກກະຕິໃບສັ່ງຢາຖືກຂັດຂວາງໂດຍເຈົ້າຫນີ້ທີ່ໃຫ້ເຈົ້າຫນີ້ແຈ້ງການໃຫ້ຊໍາລະຫຼືປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ. ການຂັດຂວາງແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການແຈ້ງເຈົ້າຫນີ້ກ່ອນທີ່ຈະສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຈໍາກັດທີ່ການຮຽກຮ້ອງຍັງມີຢູ່, ຕົວຢ່າງ, ໂດຍຜ່ານການເຕືອນການຈ່າຍເງິນທີ່ລົງທະບຽນຫຼືການເອີ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼືແຈ້ງການຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຫຼາຍເງື່ອນໄຂເພື່ອຂັດຂວາງໄລຍະເວລາຈຳກັດ. ຕົວຢ່າງ, ມັນຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນສະເໝີ ແລະເຈົ້າໜີ້ຕ້ອງສະຫງວນສິດໃນການປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າທີ່ຢູ່ຂອງລູກຫນີ້ບໍ່ຮູ້, ການຂັດຂວາງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາສາທາລະນະໃນຫນັງສືພິມລະດັບພາກພື້ນຫຼືແຫ່ງຊາດ. ບາງຄັ້ງການຮຽກຮ້ອງສາມາດຖືກລົບກວນໂດຍການຍື່ນຟ້ອງທາງກົດໝາຍ, ຫຼືການດໍາເນີນຄະດີຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ຄວນປຶກສາທະນາຍຄວາມໃນກົດໝາຍສັນຍາສະເໝີ ເມື່ອຈັດການກັບເລື່ອງທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້.

ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ເຈົ້າຫນີ້ຕ້ອງສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າໄລຍະເວລາໄດ້ຖືກຂັດຂວາງຖ້າລູກຫນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ້ອງກັນຕາມໃບສັ່ງແພດ. ຖ້າລາວບໍ່ມີຫຼັກຖານ, ແລະລູກຫນີ້ລວບລວມໄລຍະເວລາຈໍາກັດ, ການຮຽກຮ້ອງບໍ່ສາມາດຖືກບັງຄັບໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ການຂະຫຍາຍຕົວ 

ເຈົ້າໜີ້ສາມາດຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຈໍາກັດໄດ້ເມື່ອມີການຕິດພັນທົ່ວໄປຂອງຊັບສິນຂອງລູກໜີ້ເນື່ອງຈາກການລົ້ມລະລາຍ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານັ້ນ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດແກ້ໄຂກັບລູກໜີ້ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ, ສະພານິຕິບັນຍັດໄດ້ກໍານົດວ່າໄລຍະເວລາຈໍາກັດບໍ່ສາມາດສິ້ນສຸດໃນລະຫວ່າງການລົ້ມລະລາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັງຈາກການລະລາຍ, ໄລຍະເວລາສືບຕໍ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງຈົນກ່ວາຫົກເດືອນຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດຂອງການລົ້ມລະລາຍຖ້າໄລຍະເວລາຈໍາກັດສິ້ນສຸດລົງໃນລະຫວ່າງຫຼືພາຍໃນຫົກເດືອນຂອງການລົ້ມລະລາຍ. ເຈົ້າໜີ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບຈົດໝາຍຈາກຜູ້ຮັກສາການ. ລາວຈະສົ່ງເຈົ້າຫນີ້ແຕ່ລະຄົນ, ຖ້າພວກເຂົາລົງທະບຽນຢູ່ໃນການລົ້ມລະລາຍ, ແຈ້ງການວ່າການລົ້ມລະລາຍໄດ້ຖືກລະລາຍ.

ສານຕັດສິນ

ສໍາລັບການຮຽກຮ້ອງທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນຄໍາຕັດສິນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະພາບຂອງຂໍ້ຈໍາກັດ, ໄລຍະເວລາ 20 ປີນໍາໃຊ້. ແຕ່ໄລຍະນັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບຫນີ້ສິນດອກເບ້ຍ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປະກາດນອກເຫນືອການສັ່ງໃຫ້ຊໍາລະເງິນຕົ້ນ. ສົມມຸດວ່າມີຄົນສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍເງິນ 1,000 ເອີໂຣ. ລາວຍັງຖືກສັ່ງໃຫ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍຕາມກົດຫມາຍ. ການຕັດສິນສາມາດຖືກບັງຄັບໃຊ້ເປັນເວລາ 20 ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບດອກເບ້ຍທີ່ຈະຈ່າຍ, ໄລຍະເວລາ 5 ປີນໍາໃຊ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຄໍາຕັດສິນບໍ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ຈົນກ່ວາຫຼັງຈາກສິບປີແລະບໍ່ມີການຂັດຂວາງ, ດອກເບ້ຍສໍາລັບຫ້າປີທໍາອິດແມ່ນຂັດຂວາງເວລາ. ຫມາຍ​ເຫດ​! ການຂັດຂວາງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຫຼັງຈາກການຂັດຂວາງ, ຄໍາສັບໃຫມ່ທີ່ມີໄລຍະເວລາດຽວກັນຈະເລີ່ມຕົ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບ 20 ປີຂອງການຕັດສິນຂອງສານ. ຖ້າໄລຍະນີ້ຖືກຂັດຂວາງກ່ອນທ້າຍ 20 ປີ, ໄລຍະເວລາໃຫມ່ພຽງແຕ່ຫ້າປີເລີ່ມຕົ້ນ.

ຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າການຮຽກຮ້ອງຂອງເຈົ້າຕໍ່ລູກໜີ້ຂອງເຈົ້າຖືກຫ້າມເວລາບໍ? ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຫາວ່າຫນີ້ສິນຂອງເຈົ້າກັບເຈົ້າຫນີ້ຍັງອ້າງໄດ້ໂດຍເຈົ້າຫນີ້ເນື່ອງຈາກກົດຫມາຍຈໍາກັດບໍ? ຢ່າລັງເລ ແລະ ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານຕື່ມອີກ!

Law & More